Privacybeleid

Privacybeleid

Laatste bijwerking: 18/03/2024

I.      Algemene informatie

1.                Inleidende opmerkingen

Met dit privacybeleid legt AZUR Freizeit GmbH (hierna "AZUR", "wij" of "ons") aan haar klanten, gebruikers, zakenpartners, sollicitanten, autoriteiten en andere betrokkenen ("u") uit hoe persoonlijke gegevens in de onderneming worden verzameld en verwerkt. Verantwoord omgaan met uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons.

U mag alleen persoonsgegevens van derden aan ons verstrekken als u daartoe bevoegd bent en de persoonsgegevens juist zijn. Wij vragen u ervoor te zorgen dat de betrokken personen op de hoogte zijn van dit privacybeleid.

In dit privacybeleid gebruiken we afwisselend de mannelijke en vrouwelijke vorm. Alle andere geslachtsaanduidingen moeten ook onder de respectieve aanduiding worden begrepen.

We kunnen dit privacybeleid te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. In alle gevallen geldt de huidige versie die op onze website is gepubliceerd.

2.                Verantwoordelijk voor gegevensbescherming

AZUR is een dochteronderneming van Camping Lodge AG, gevestigd in Zug, Zwitserland. We maken daarom deel uit van de Camping Lodge Group.

Verantwoordelijk voor de inhoud van dit privacybeleid en voor de beschreven gegevensverwerking is

AZUR Freizeit GmbH
Rohrackerstr 272
70329 Stuttgart
Stuttgart, Duitsland
Telefoon: +49 711 4093500
 E-mail: datenschutz@azur-freizeit.de

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld:

Pascal Urscheler
AZUR Freizeit GmbH
Rohrackerstr. 272
70329 Stuttgart
Telefoon: +49 711 4093500
E-mail: info@azur-freizeit.de

3.                Wettelijke basis voor gegevensverwerking

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR of Art. 9 para. 2 lit. a GDPR, voor zover bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Art. 9 para. 1 GDPR. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van Art. 49 para. 1 lit. a GDPR. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van artikel 25 (1) van de GDPR. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn om een contract na te komen of om precontractuele maatregelen uit te voeren, verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Verder verwerken wij uw gegevens indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van Art. 6 para. 1 lit. c GDPR. Gegevensverwerking kan ook worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Informatie over de relevante rechtsgrondslagen in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende paragrafen van dit privacybeleid.

4.                Categorieën van persoonlijke gegevens

Afhankelijk van de diensten die u gebruikt en de respectieve relatie tussen u en ons, verwerken we met name de volgende categorieën persoonsgegevens:

·      Stamgegevens (bijv. titel, achternaam, voornaam, geboortedatum, adres, geslacht, contactgegevens, taal, gebruikersnaam, kopieën van en gegevens uit officiële documenten, enz.)

·      Contractgegevens (bijv. informatie over het aangaan, afsluiten, verwerken, beheren en beëindigen van contracten tussen u en ons, informatie in verband met sollicitaties [zie ook het volgende artikel 14), interactiegeschiedenis, financiële en betalingsinformatie zoals kredietwaardigheid, informatie in verband met de tenuitvoerlegging van vorderingen, bankgegevens, enz.)

·      Communicatiegegevens (bijv. inhoud uitgewisseld via het betreffende communicatiekanaal, type, tijd en, indien van toepassing, locatie van de communicatie die plaatsvond, marginale gegevens, enz.)

·      Gedrags- en transactiegegevens (bijv. in verband met het gebruik van onze website, bezoeken aan onze locaties, deelname aan evenementen, wedstrijden en enquêtes, gebruik van elektronische communicatiekanalen, enz.)

·      Registratiegegevens (bijv. informatie die u verstrekt bij het aanmaken van een account, het gebruik van onze Wi-Fi-service of het aanmelden voor onze nieuwsbrief)

·      Technische gegevens (bijv. IP-adressen, apparaat-ID's, details van de apparaten en applicaties die u gebruikt en hun instellingen, de internetprovider die u gebruikt, gebruikersnamen, wachtwoorden [als hashwaarden], informatie in verband met 2-factor authenticatie, loggegevens, tijd en, indien van toepassing, geschatte locatie bij het gebruik van onze services, enz.)

·      Marketinggegevens (bijv. informatie over persoonlijke voorkeuren en interesses, aan- en afmeldingen voor nieuwsbrieven, inhoud van marketingcorrespondentie)

·      Beeld- en geluidsopnamen (bijv. opnamen van telefoon- en videoconferentiegesprekken [alleen na voorafgaande kennisgeving en, indien nodig, met uw toestemming], opnamen in verband met klantenevenementen).

5.                Oorsprong van de gegevens

Voor een groot deel verzamelen we persoonlijke gegevens rechtstreeks van u als de betrokkene. Hieronder vallen met name stamgegevens, contractgegevens, communicatiegegevens, registratiegegevens, marketinggegevens, gedragsgegevens en transactiegegevens. Dergelijke persoonsgegevens worden verzameld in het kader van het aangaan en verwerken van zakelijke relaties en het gebruik van onze diensten (bijv. via het contactformulier).

We kunnen ook zelf of automatisch persoonsgegevens over u verzamelen of deze afleiden uit bestaande gegevens. Hieronder vallen met name gedrags- en transactiegegevens, registratiegegevens en technische gegevens.

Tot slot ontvangen we ook persoonsgegevens van derden voor zover dit wettelijk is toegestaan. Dergelijke derden zijn met name personen uit uw omgeving (bijv. familieleden, medereizigers), zakenpartners, verzekeringsmaatschappijen, banken, overheden, officiële instanties, rechtbanken, partijen en hun wettelijke vertegenwoordigers in het kader van juridische geschillen, enz. We kunnen ook persoonsgegevens verzamelen uit openbare bronnen (bijv. kredietbureaus, sociale media).

6.                Doeleinden van gegevensverwerking

Wij verwerken de verzamelde gegevens om aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen jegens u en derden te voldoen. Dit omvat in het bijzonder het opstellen, beheren en verwerken van contractuele relaties, zoals

·      de verhuur van kampeerplaatsen en accommodaties op onze campings

·      Banketten, verjaardags- en jubileumfeesten, enz. organiseren die in onze restaurants worden gehouden

·      Tafelreserveringen in restaurants

·      Tewerkstelling van werknemers

·      de aankoop van andere goederen en diensten op onze camping

We verwerken de verzamelde gegevens ook om de communicatie met u te waarborgen, om de door u gevraagde diensten, services en informatie te leveren en te verbeteren, om uw gebruik van en toegang tot onze diensten, services en informatie te beheren, om onze zakelijke relatie met u te onderhouden, om reclame- en marketingmaatregelen uit te voeren (voor zover we hiertoe bevoegd zijn, bijv. met uw toestemming), om de prestaties van ons aanbod te bewaken, om juridische claims af te dwingen of ons hiertegen te verdedigen, om illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen of te verduidelijken, om de prestaties van ons aanbod te bewaken, om juridische claims af te dwingen of ons hiertegen te verdedigen. om de prestaties van ons aanbod te bewaken en te verbeteren, om juridische claims af te dwingen of ons daartegen te verdedigen, om illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen of te onderzoeken, om naleving van wetten en aanbevelingen van binnenlandse en buitenlandse autoriteiten en interne regelgeving ("compliance") te waarborgen, om onze activiteiten in het algemeen te garanderen (met name IT, website, enz.) en om administratieve processen te waarborgen (bijv. gegevensarchivering, boekhouding, onderhoud van stamgegevens, kwaliteitsborging).

7.                Verwerkingstijd voor persoonlijke gegevens

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is gespecificeerd, verwerken wij uw persoonsgegevens zolang wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijv. bewaar- en archiveringsverplichtingen) of onze legitieme zakelijke belangen dit vereisen (bijv. handhaving van of verweer tegen claims, waarborgen van IT-beveiliging) of zolang het doel van het verzamelen van uw gegevens dit noodzakelijk maakt of de opslag technisch vereist is. In het geval van contracten worden gegevens over het algemeen opgeslagen voor de duur van de contractuele relatie en de wettelijke bewaartermijnen daarna.

Dit kan ertoe leiden dat uw persoonsgegevens of uittreksels daarvan nog enkele jaren na het einde van de contractuele relatie tussen u en ons moeten worden bewaard. Als uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor de hierboven genoemde doeleinden, worden ze voor zover mogelijk verwijderd of geanonimiseerd.

In bepaalde gevallen kunnen we uw persoonlijke gegevens ook langer bewaren - op basis van uw toestemming (bijv. sollicitaties die we in behandeling hebben).

Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. bewaartermijnen op grond van belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval vindt verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

8.                Gegevensbeveiliging

Om uw gegevens te beveiligen, hanteren we technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die voldoen aan de huidige stand van de techniek.

De communicatie via onze website is gecodeerd met behulp van het SSL/TLS-coderingsprotocol. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als er een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijv. rekeningnummer voor automatische incassomachtiging) na het afsluiten van een belastbaar contract, zijn deze gegevens nodig voor de betalingsverwerking. Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso, enz.) worden ook uitsluitend uitgevoerd via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding.

We willen erop wijzen dat zelfs gecodeerde gegevensoverdracht op het internet altijd veiligheidsrisico's met zich meebrengt. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden kan niet worden gegarandeerd.

We verplichten onze werknemers en zakenpartners tot geheimhouding en vertrouwelijkheid en tot naleving van de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming.

9.                Openbaarmaking van persoonlijke gegevens aan derden

Waar wettelijk toegestaan en noodzakelijk, kunnen wij ook bepaalde persoonsgegevens doorgeven aan derden in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Voor zover toegestaan verwerken deze derden uw persoonsgegevens namens ons (verwerker), in gezamenlijke verantwoordelijkheid met ons of onder hun eigen verantwoordelijkheid. Hieronder vallen onder andere:

  • Groepsmaatschappijen (in het bijzonder Camping Lodge AG): deze groepsmaatschappijen mogen de doorgegeven gegevens voor dezelfde doeleinden gebruiken als wij (zie sectie 6).
  • onze dienstverleners, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, IT-providers, incassobureaus, kredietbureaus, schoonmaakbedrijven, reclamedienstverleners, advocaten, externe adviseurs, trustees, accountants, enz.
  • Zakelijke partners, zoals verzekeringsmaatschappijen, verkooppartners, leveranciers, enz.
  • Binnen- en buitenlandse autoriteiten, officiële instanties en rechtbanken
  • Andere partijen in het kader van administratieve en gerechtelijke procedures
  • Partijen betrokken bij bedrijfstransacties (bijv. aankoop, verkoop of fusie van bedrijven, bedrijfsonderdelen, etc.)
  • Andere derden die nodig zijn om het doel van de gegevensverwerking te bereiken

Waar nodig hebben we overeenkomstige contracten gesloten met deze derden . In het geval dat contractuele verwerkers inschakelt, verplichten zij zich ertoe om de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming en gegevensbeveiliging na te leven. Bovendien mogen zij persoonsgegevens alleen volgens onze instructies verwerken. Zij verlenen ons ook uitgebreide inzage- en controlerechten en het recht op toegang, rectificatie en wissing.

10.            Openbaarmaking van persoonlijke gegevens in het buitenland

Over het algemeen verwerken en bewaren we persoonlijke gegevens in Zwitserland en in de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER). In bepaalde gevallen kunnen we echter ook persoonlijke gegevens doorgeven aan serviceproviders en ontvangers buiten dit gebied of persoonlijke gegevens buiten dit gebied verwerken, in principe in elk land ter wereld. In het bijzonder moet u verwachten dat persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt aan alle landen waarin de serviceproviders die wij gebruiken en hun onderaannemers zijn gevestigd (met name de VS).

Door passende maatregelen te nemen, zorgen we ervoor dat we voldoen aan de wettelijke vereisten. In het bijzonder is er een adequaatheidsbesluit van de bevoegde autoriteit. Bij afwezigheid van een dergelijk besluit vindt de overdracht van persoonsgegevens plaats op basis van passende garanties (met name standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en de Federal Data Protection and Information Commissioner [FDPIC]) of zijn er uitzonderingen voor bepaalde situaties (contractverwerking, wetshandhaving in het buitenland, etc.) of krijgen we uw uitdrukkelijke toestemming.

11.            Uw rechten als betrokkene

Voor zover aan de wettelijke vereisten is voldaan en er geen wettelijke uitzonderingen van toepassing zijn, hebt u als betrokkene in het bijzonder de volgende rechten:

Informatie, verwijdering en correctie

Binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u verdere vragen hebt over het onderwerp persoonlijke gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om dit te doen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen betwist, hebben we over het algemeen tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Als de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig was/is, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van wissen. Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor de uitoefening, verdediging of handhaving van rechtsvorderingen, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken in plaats van het wissen ervan. Als u bezwaar hebt gemaakt in overeenstemming met Art. 21 para. 1 GDPR, moet er een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om te voldoen aan een contract, te laten overhandigen aan u of aan een derde partij in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen worden gedaan voor zover dit technisch haalbaar is.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen direct marketing (Art. 21 GDPR)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F GDPR, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP GRONDEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DIT PRIVACYBELEID. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING DIENT VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 1 AVG).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET LANGER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 2 GDPR).

Bezwaar tegen reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van onze wettelijke meldingsplicht voor het ongevraagd toesturen van reclame en informatiemateriaal. De beheerders van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

 

Houd er rekening mee dat deze rechten in specifieke individuele gevallen kunnen worden beperkt of uitgesloten (bijv. om derden of bedrijfsgeheimen te beschermen).

Om uw rechten als betrokkene te doen gelden of als u vragen hebt over dit privacybeleid en de daarin beschreven verwerkingsprocedures, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming die wordt genoemd in sectie 2 hierboven.

Als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, zouden we het op prijs stellen als u rechtstreeks contact met ons opneemt. U kunt ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit die voor u verantwoordelijk is. De toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in Zwitserland is de Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC). In de EU moet de klacht worden ingediend bij de bevoegde nationale autoriteit voor gegevensbescherming.

II.                  Aanvullende informatie in verband met geselecteerde gegevensverwerking

12.            Verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze website en de daarop aangeboden diensten

12.1.       Website hosting provider

Onze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonlijke gegevens die tijdens het gebruik van de website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Hieronder vallen met name serverlogbestanden (bijv. naam en URL van het geraadpleegde bestand, datum en tijd van toegang, gegevensvolume, webbrowser en webbrowserversie, besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, de zogenaamde referrer-URL (de pagina vanwaar u onze website hebt bezocht), het IP-adres), contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, website-toegangen en andere gegevens.

Onze hoster verwerkt uw gegevens alleen voor zover dat nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen. Wij hebben met de hoster een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten.

Externe hosting wordt uitgevoerd met het oog op de nakoming van contracten met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 letter b GDPR) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 lid 1 letter f GDPR). Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

12.2.       Cloudflare

We gebruiken de service "Cloudflare". De provider is Cloudflare Inc, 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, VS (hierna "Cloudflare" genoemd).

Cloudflare biedt een wereldwijd gedistribueerd content delivery netwerk met DNS. Technisch gezien wordt de informatieoverdracht tussen uw browser en onze website via het netwerk van Cloudflare geleid. Hierdoor kan Cloudflare het gegevensverkeer tussen uw browser en onze website analyseren en als filter fungeren tussen onze servers en mogelijk kwaadaardig gegevensverkeer van het internet. Cloudflare kan ook cookies of andere technologieën gebruiken om internetgebruikers te herkennen, maar deze worden alleen gebruikt voor het hier beschreven doel.

Het gebruik van Cloudflare is gebaseerd op ons legitieme belang om onze website zo foutloos en veilig mogelijk aan te bieden (art. 6 lid 1 lit. f GDPR).

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op het EU-VS Data Privacy Framework (DPF) of het Zwitsers-Amerikaanse DPF. Als deze certificeringen niet van toepassing of niet van kracht zijn, is de gegevensoverdracht naar de VS gebaseerd op de standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten. Meer informatie vindt u hier: https://www.cloudflare.com/de-de/trust-hub/gdpr/.

Meer informatie over beveiliging en gegevensbescherming bij Cloudflare vindt u hier: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

12.3.       Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade toebrengen aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven opgeslagen op je eindapparaat totdat je ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door je webbrowser.

In sommige gevallen kunnen er ook cookies van derden op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze website gebruikt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het externe bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder cookies niet zouden werken (bijv. het weergeven van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of reclame weer te geven.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Op de volgende pagina's wordt uitgelegd hoe u de verwerking van cookies in de meest gangbare browsers kunt configureren:

Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Voor zover cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, om uw toestemming vragen.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, tenzij een andere wettelijke basis is gespecificeerd. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend op basis van deze toestemming uitgevoerd (art. 6 lid 1 letter a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG); toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

12.4.       Contactformulier

Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR indien uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) of op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) indien deze is aangevraagd; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Wij bewaren de gegevens die u op het contactformulier invult totdat u om verwijdering ervan verzoekt, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel voor de opslag ervan niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat aan uw verzoek is voldaan). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

12.5.       Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, zullen wij uw aanvraag, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens, opslaan en verwerken om uw verzoek te verwerken. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR indien uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) of op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) indien deze is aangevraagd; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons stuurt via contactverzoeken blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

12.6.       Communicatie via WhatsApp

Voor communicatie met onze klanten en andere derden gebruiken we onder andere de instantberichtendienst WhatsApp. De aanbieder is WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

De communicatie vindt plaats via end-to-endencryptie (peer-to-peer), waardoor WhatsApp of andere derden geen toegang kunnen krijgen tot de communicatie-inhoud. WhatsApp krijgt echter toegang tot metadata die worden gecreëerd in de loop van het communicatieproces (bijv. afzender, ontvanger en tijd). We willen er ook op wijzen dat WhatsApp verklaart dat het de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers deelt met het moederbedrijf Meta, dat is gevestigd in de VS.

Meer informatie over gegevensverwerking is te vinden in het privacybeleid van WhatsApp op: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

WhatsApp wordt gebruikt op basis van ons legitieme belang om zo snel en effectief mogelijk te communiceren met klanten, geïnteresseerden en andere zakelijke en contractuele partners (art. 6 lid 1 lit. f GDPR). Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op basis van de toestemming; deze kan te allen tijde worden ingetrokken met werking voor de toekomst.

De tussen en op WhatsApp uitgewisselde communicatie-inhoud blijft bij ons totdat je ons vraagt deze te verwijderen, je toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat je vraag is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

We gebruiken WhatsApp in de versie "WhatsApp Business". De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op het Data Privacy Framework (DPF) tussen de EU en de VS of het DPF tussen Zwitserland en de VS. Als deze certificeringen niet van toepassing of niet van kracht zijn, is de gegevensoverdracht naar de VS gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie die zijn goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten. Meer informatie vindt u hier: https://www.whatsapp.com/legal/data-privacy-framework/preview en hier: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum

12.7.       Commentaarfunctie op de website

Wanneer u de commentaarfunctie op deze website gebruikt, wordt naast uw commentaar ook informatie opgeslagen over het tijdstip waarop het commentaar is gemaakt, uw e-mailadres en, als u niet anoniem een bericht plaatst, de gebruikersnaam die u hebt gekozen.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van gebruikers die commentaar plaatsen. Aangezien we reacties op deze website niet controleren voordat ze worden geactiveerd, hebben we deze gegevens nodig om actie te kunnen ondernemen tegen de auteur in het geval van juridische overtredingen zoals beledigingen of propaganda.

Opslagduur van de opmerkingen

De commentaren en de bijbehorende gegevens worden opgeslagen en blijven op deze website totdat de becommentarieerde inhoud volledig is verwijderd of de commentaren om juridische redenen moeten worden verwijderd (bijv. beledigende commentaren).

Wettelijke basis

De opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). Je kunt je toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.

12.8.       Volgen, analyseren en adverteren

12.8.1.   Google Tag Manager

We gebruiken de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt om de geïntegreerde tools te beheren en weer te geven. Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

12.8.2.   Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de websitebeheerder het gedrag van websitebezoekers analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina's, duur van het bezoek, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden toegewezen aan het eindapparaat van de gebruiker. Ze worden niet toegewezen aan een gebruikers-ID. We kunnen Google Analytics ook gebruiken om onder andere uw muis- en scrollbewegingen en klikken te registreren. Google Analytics gebruikt ook verschillende modelbenaderingen om de geregistreerde gegevensbestanden aan te vullen en maakt gebruik van technologieën voor machinaal leren voor gegevensanalyse. Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of apparaatfingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en §25 para. 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op het EU-VS Data Privacy Framework (DPF) of het Zwitsers-Amerikaanse DPF. Als deze certificeringen niet van toepassing of niet van kracht zijn, is de gegevensoverdracht naar de VS gebaseerd op de modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten. Meer informatie vindt u hier: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=de en hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere ondertekenende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en Zwitserland door Google ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser-plugin

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics om binnen het advertentienetwerk van Google passende advertenties aan websitebezoekers te kunnen tonen. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd die verklaringen bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van websitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden zoals beschreven in de paragraaf "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract met Google afgesloten en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

12.8.3.   Google-advertenties

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads kunnen we advertenties weergeven in de zoekmachine van Google of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen invoert in Google (keyword targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de bij Google beschikbare gebruikersgegevens (bijv. locatiegegevens en interesses) (doelgroepgerichtheid). Als websitebeheerder kunnen we deze gegevens kwantitatief evalueren door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige kliks.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en §25 para. 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op het EU-VS Data Privacy Framework (DPF) of het Zwitsers-Amerikaanse DPF. Als deze certificeringen niet van toepassing of niet van kracht zijn, is de gegevensoverdracht naar de VS gebaseerd op de modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten. Meer informatie vindt u hier: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=de en hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Ads Remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads Remarketing kunnen we mensen die interactie hebben met ons online aanbod toewijzen aan specifieke doelgroepen om hen vervolgens op interesse gebaseerde reclame te tonen in het advertentienetwerk van Google (remarketing of retargeting). Bovendien kunnen de advertentiedoelgroepen die zijn gemaakt met Google Ads Remarketing worden gekoppeld aan de apparaatoverkoepelende functies van Google. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op een eindapparaat (bijv. mobiele telefoon) ook worden weergegeven op een ander eindapparaat (bijv. tablet of pc).

Als je een Google-account hebt, kun je bezwaar maken tegen gepersonaliseerde advertenties door op de volgende link te klikken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en §25 para. 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie en de bepalingen voor gegevensbescherming zijn te vinden in het privacybeleid van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Doelgroepvorming met klantmatching

We maken onder andere gebruik van Google Ads Remarketing customer matching om doelgroepen te vormen. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Daarbij dragen we bepaalde klantgegevens (bijv. e-mailadressen) uit onze klantenlijsten over aan Google. Als de betreffende klanten Google-gebruikers zijn en ingelogd zijn op hun Google-account, krijgen ze passende reclameboodschappen te zien binnen het Google-netwerk (bijv. op YouTube, Gmail of in de zoekmachine).

12.8.4.   Google conversietracering

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google conversion tracking kunnen Google en wij herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. Zo kunnen we bijvoorbeeld analyseren op welke knoppen op onze website hoe vaak is geklikt en welke producten het vaakst zijn bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken. We komen te weten hoeveel gebruikers in totaal op onze advertenties hebben geklikt en welke acties ze hebben ondernomen. We ontvangen geen informatie waarmee we de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google gebruikt zelf cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatiedoeleinden.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en §25 para. 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

12.8.5.   Google dubbelklik

Deze website maakt gebruik van functies van Google DoubleClick. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, (hierna "DoubleClick").

DoubleClick wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties te tonen in het hele advertentienetwerk van Google. De advertenties kunnen met behulp van DoubleClick worden afgestemd op de interesses van de betreffende kijker. Onze advertenties kunnen bijvoorbeeld worden weergegeven in de zoekresultaten van Google of in reclamebanners die zijn gekoppeld aan DoubleClick. Om op interesses gebaseerde advertenties aan gebruikers te kunnen tonen, moet DoubleClick de betreffende kijker kunnen herkennen en de bezochte websites, kliks en andere informatie over gebruikersgedrag aan hen kunnen toewijzen. Voor dit doel gebruikt DoubleClick cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. device fingerprinting). De verzamelde informatie wordt samengevat in een pseudoniem gebruikersprofiel om op interesses gebaseerde reclame aan de betreffende gebruiker te tonen.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en §25 para. 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen de advertenties die Google weergeeft, vindt u op de volgende links: https://policies.google.com/technologies/ads en https://adssettings.google.com/authenticated.

12.9.       Plugins en tools

12.9.1.   YouTube

Op deze website staan video's van de YouTube-website. De beheerder van de pagina's is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De overdracht van gegevens naar YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. YouTube maakt bijvoorbeeld een verbinding met het DoubleClick-netwerk van Google, ongeacht of je een video bekijkt.

Zodra je een YouTube-video start op deze website, wordt er een verbinding gemaakt met de YouTube-servers. Hierdoor weet de YouTube-server welke van onze pagina's je hebt bezocht. Als je bent ingelogd in je YouTube-account, geef je YouTube de mogelijkheid om je surfgedrag direct toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube-account. Verder kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op jouw eindapparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. apparaatvingerafdruk). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken bij te houden, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en fraudepogingen te voorkomen.

Na het starten van een YouTube-video kunnen verdere gegevensverwerkingen worden uitgevoerd waarop wij geen invloed hebben.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube is te vinden in hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

We hebben een contract voor orderverwerking afgesloten met Google. Meer informatie vindt u hier: https://www.youtube.com/t/terms_dataprocessing.

12.9.2.   Font Ontzagwekkend

Deze site maakt gebruik van Font Awesome voor de gestandaardiseerde weergave van lettertypen en symbolen. De leverancier is Fonticons, Inc, 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, VS.

Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde lettertypen in uw browsercache om teksten, lettertypen en symbolen correct weer te geven. Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de Font Awesome servers. Hierdoor weet Font Awesome dat deze website via uw IP-adres is bezocht.

Het gebruik van Font Awesome is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter f GDPR. We hebben een legitiem belang bij de uniforme presentatie van het lettertype op onze website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Als uw browser Font Awesome niet ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt door uw computer.

Meer informatie over Font Awesome is te vinden in het privacybeleid van Font Awesome op: https://fontawesome.com/privacy.

12.9.3.   Google-kaarten

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het nodig om je IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De provider van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google Google Fonts gebruiken om de weergave van lettertypen te standaardiseren. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de vereiste lettertypen in de cache van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die we op de website hebben aangegeven gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op het EU-VS Data Privacy Framework (DPF) of het Zwitsers-Amerikaanse DPF. Als deze certificeringen niet van toepassing of niet van kracht zijn, is de gegevensoverdracht naar de VS gebaseerd op de modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten. Details zijn hier te vinden: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=de en hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

12.9.4.   OpenStreetMap

We gebruiken de kaartenservice OpenStreetMap (OSM).

We integreren het kaartmateriaal van OpenStreetMap op de server van de OpenStreetMap Foundation, St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk wordt beschouwd als een veilig derde land onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat Groot-Brittannië een niveau van gegevensbescherming heeft dat overeenkomt met het niveau van gegevensbescherming in de Europese Unie. Wanneer u de OpenStreetMap-kaarten gebruikt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van de OpenStreetMap Foundation. Onder andere uw IP-adres en andere informatie over uw gedrag op deze website kunnen worden doorgestuurd naar de OSMF. Voor dit doel kan OpenStreetMap cookies in uw browser opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken.

Het gebruik van OpenStreetMap is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons aangegeven plaatsen op de website. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en §25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

12.10.    Nieuwsbrief

Op onze website bieden we je de mogelijkheid om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief, waarmee we je regelmatig informeren over onze diensten.

Om u de nieuwsbrief te kunnen toesturen, hebben we uw e-mailadres nodig en informatie waarmee we kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

We maken gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure om je aan te melden voor de nieuwsbrief. Na inschrijving ontvangt u een e-mail waarin we u vragen uw inschrijving te bevestigen. Inschrijvingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd. Dit omvat het opslaan van het tijdstip van inschrijving en bevestiging en het IP-adres. Eventuele wijzigingen in uw opgeslagen gegevens worden ook opgeslagen.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken. Er is een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief.

Voor het verwerken, verzenden en analyseren van de nieuwsbrief maken we gebruik van de diensten van XY. Je kunt hun privacybeleid hier vinden: xx.

De bijbehorende verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons legitieme belang (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) om passende informatie te verstrekken aan onze bestaande klanten of op basis van uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken met werking voor de toekomst.[RB1] 

12.11.    Aanbieder van betalingsdiensten

We integreren betaaldiensten van externe bedrijven op onze website. Wanneer u een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, creditcardnummer) verwerkt door de betalingsdienstaanbieder ten behoeve van de betalingsverwerking. Op deze transacties zijn de respectieve contractuele en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve aanbieders van toepassing.

De betalingsdienstaanbieders worden gebruikt op basis van art. 6 par. 1 lit. b GDPR (contractverwerking) en in het belang van een soepel, gemakkelijk en veilig betalingsproces (art. 6 par. 1 lit. f GDPR). Voor zover uw toestemming wordt gevraagd voor bepaalde handelingen, is Art. 6 para. 1 lit. a GDPR de wettelijke basis voor gegevensverwerking; toestemming kan op elk moment voor de toekomst worden ingetrokken.

We gebruiken de volgende betalingsdiensten / betalingsdienstaanbieders op deze website:

Streep

De provider voor klanten binnen de EU is Stripe Payments Europe, Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna te noemen "Stripe").

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op het EU-VS Data Privacy Framework (DPF) of het Zwitsers-Amerikaanse DPF. Als deze certificeringen niet van toepassing of niet van kracht zijn, is de gegevensoverdracht naar de VS gebaseerd op de modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten. Meer informatie vindt u hier: https://stripe.com/de-ch/legal/data-privacy-framework en hier: https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Stripe is te vinden in het privacybeleid van Stripe: https://stripe.com/de/privacy.

Directe overschrijving

De aanbieder van deze betalingsservice is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna te noemen "Sofort GmbH").

Met behulp van de "Sofortüberweisung" procedure ontvangen wij in real time een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen wij direct beginnen met het nakomen van onze verplichtingen. Als u heeft gekozen voor de "Sofortüberweisung" betaalmethode, geeft u de PIN en een geldige TAN door aan Sofort GmbH, waarmee deze kan inloggen op uw online bankrekening. Na het inloggen controleert Sofort GmbH automatisch uw rekeningsaldo en voert de overschrijving naar ons uit met behulp van de door u doorgegeven TAN. Vervolgens stuurt Sofort GmbH ons onmiddellijk een transactiebevestiging. Na het inloggen worden ook uw omzet, de kredietlimiet van de debetstand en het bestaan van andere rekeningen en hun saldi automatisch gecontroleerd. Naast de PIN en TAN worden ook de door u ingevoerde betalingsgegevens en uw persoonlijke gegevens aan Sofort GmbH doorgegeven. Uw persoonlijke gegevens omvatten uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en alle andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit onomstotelijk vast te stellen en pogingen tot fraude te voorkomen.

Meer informatie over betalen met Sofortüberweisung vind je op de volgende links:

https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/.

giropay

De aanbieder van deze betalingsdienst is paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 - 16, 60313 Frankfurt am Main (hierna te noemen "giropay").

Details zijn te vinden in het privacybeleid van giropay: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Mastercard

De aanbieder van deze betalingsdienst is Mastercard Europe SA, Tervurensesteenweg 198A, B-1410 Waterloo, België (hierna "Mastercard" genoemd).

Mastercard kan gegevens overdragen aan het moederbedrijf in de Verenigde Staten. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de bindende bedrijfsregels van Mastercard. Meer informatie vindt u hier: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html en hier: https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

De verstrekker van deze betalingsdienst is Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Verenigd Koninkrijk (hierna "VISA" genoemd).

Het Verenigd Koninkrijk wordt beschouwd als een veilig derde land onder de wetgeving voor gegevensbescherming. Dit betekent dat Groot-Brittannië een niveau van gegevensbescherming heeft dat overeenkomt met het niveau van gegevensbescherming in de Europese Unie. VISA kan gegevens overdragen aan het moederbedrijf in de VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van VISA: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

12.12.    Koppelingen naar andere websites

Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden die niet door ons worden beheerd of gecontroleerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor hun inhoud of gegevensbeschermingspraktijken.

13.            Verwerking van persoonsgegevens in het kader van interactie met onze social media-kanalen

13.1.       Algemene informatie

Wij onderhouden de openbaar toegankelijke profielen in de onderstaande sociale netwerken. In verband met het gebruik van sociale netwerken willen we uw aandacht vestigen op het volgende:

Wanneer u onze profielen op sociale netwerken bezoekt, kunnen er persoonlijke gegevens over u worden verzameld. Als u bijvoorbeeld bent aangemeld bij uw accounts op sociale netwerken en tegelijkertijd ons profiel bezoekt, kan de portaalbeheerder dit bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Maar ook als u zich hebt afgemeld bij uw account of als u geen account hebt bij het betreffende portaal, kunnen uw persoonlijke gegevens worden verzameld. Dergelijke gegevens kunnen bijvoorbeeld worden verzameld door cookies in te stellen. Op basis van de op deze manier verzamelde gegevens kunnen de portaalexploitanten gebruikersprofielen aanmaken en u op interesses gebaseerde reclame tonen. Meer informatie hierover vindt u in de respectieve verklaringen over gegevensbescherming van de portaalexploitanten.

Het gebruik van sociale netwerken en de bijbehorende gegevensverwerking is gebaseerd op ons legitieme belang. We willen ons met name op internet presenteren en ons bereik vergroten.

Het gebruik van sociale netwerken is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen, om ons bereik te vergroten en om reclame te maken voor onze diensten. Dit is ons legitieme belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken met werking voor de toekomst.

13.2.       Facebook

Wij beheren een profiel op Facebook. De aanbieder is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland (hierna "Facebook").

Als u een Facebook-gebruikersaccount hebt, kunt u met ons communiceren via Facebook. Als onderdeel van deze interactie verwerken we de persoonlijke gegevens die u verstrekt.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Facebook vindt u hier: https://www.facebook.com/policy.php.

13.3.       Instagram

Wij beheren een profiel op Instagram. De aanbieder is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland (hierna "Instagram").

Als je een gebruikersaccount hebt bij Instagram, kun je met ons communiceren via Instagram. Als onderdeel van deze interactie verwerken we de persoonsgegevens die je verstrekt.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Instagram vindt u hier: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

14.            Verwerking van persoonlijke gegevens van sollicitanten

We gebruiken de wervingstool REFLINE als onderdeel van het wervingsproces. De provider is Refline AG, Baarermattstrasse 10, 6340 Baar, Zwitserland. Het privacybeleid van het bedrijf vindt u hier. Wij hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de aanbieder.

Indien nodig kunnen we ook samenwerken met andere externe partners (bijv. vacatureportalen en wervingsbureaus). Houd in dit geval ook rekening met de gegevensbeschermingsverklaringen van deze partners.

Hieronder informeren wij u over de reikwijdte, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van de sollicitatieprocedure. Wij verzekeren u dat uw gegevens zullen worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Reikwijdte en doel van gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen tijdens sollicitatiegesprekken, etc.) voor zover dit nodig is om een beslissing te nemen over het aangaan van een arbeidsrelatie. De rechtsgrondslag hiervoor is § 26 BDSG naar Duits recht (initiatie van een arbeidsrelatie), Art. 6 para. 1 lit. b GDPR (algemene initiatie van een contract) en - als je toestemming hebt gegeven - Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw aanvraag. Dit omvat personen in ons bedrijf en in ons moederbedrijf, Camping Lodge AG, gevestigd in Zwitserland. Met uw toestemming kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook doorgeven aan andere groepsmaatschappijen om een vacature te controleren.

Als de sollicitatie succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen op basis van § 26 BDSG en Art. 6 para. 1 lit. b GDPR ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsrelatie.

Bewaartermijn gegevens

Als we je geen baan kunnen aanbieden, je een baan afwijst of je sollicitatie intrekt, behouden we ons het recht voor om de gegevens die je hebt verstrekt te bewaren op basis van onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 lit. f GDPR) tot 6 maanden na het einde van het sollicitatieproces (afwijzing of intrekking van de sollicitatie).

Daarna worden de gegevens gewist en de fysieke aanvraagdocumenten vernietigd. Het bewaren dient met name als bewijs in het geval van een juridisch geschil. Als duidelijk is dat de gegevens na afloop van de periode van 6 maanden nog nodig zijn (bijv. vanwege een dreigend of aanhangig rechtsgeschil), worden de gegevens pas gewist als het doel voor verdere opslag niet meer van toepassing is.

Langere opslag kan ook plaatsvinden als u toestemming hebt gegeven (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) of als wettelijke bewaarplicht verwijdering verhindert.

Opname in de pool van sollicitanten

Als we je geen baan aanbieden, kun je worden opgenomen in onze kandidatenpool. Als u wordt aangenomen, worden alle documenten en gegevens van uw sollicitatie overgedragen aan de kandidatenpool, zodat er contact met u kan worden opgenomen als er geschikte vacatures zijn.

Opname in de kandidatenpool is uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). Het geven van toestemming is vrijwillig en is niet gerelateerd aan de huidige sollicitatieprocedure. De betrokkene kan zijn toestemming te allen tijde intrekken. In dat geval worden de gegevens onherroepelijk verwijderd uit de kandidatenpool, op voorwaarde dat er geen wettelijke redenen zijn om ze te bewaren.

De gegevens van de kandidatenpool worden onherroepelijk verwijderd uiterlijk twee jaar nadat toestemming is verleend.

De huidige DSE AZURE bevat geen informatie over nieuwsbrieven. Ik neem aan dat AZURE ook nieuwsbrieven zal versturen. Correct?